Skup
zbóż

PROMOCJEPROMOCJA - Premiksy - Worek za "złotówkę+"
REGULAMIN SPRZEDAŻY DYSTRYBUTRÓW I PUNKTÓW SPRZEDAŻY STW S.A.ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

 1. Organizatorem sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą ,"RUMAVIT/ BMW100" zwanej dalej Promocją, jest STW S.A. , Warszawie 08-300 przy ul. Koszykowa 59 lok7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 0000636447; NIP: 8231661585; REGON: 36537457400000; (dalej Organizator).

 2. Sprzedaż premiowa zostanie przeprowadzona na terenie całej Polski w okresie od 17 październik 2022 r. do 17 styczeń 2023 r.

 3. Celem Sprzedaży Premiowej jest wsparcie i rozpoznawalność produktów – premiksów marki RUMAVIT I BMW100 Firmy STW S.A.

ASORTYMENT BIORĄCY UDZIAŁ W PROMOCJI WITAMINOWEJ


Linia PREMIKSÓW RUMAVIT:
 • Rumavit Rozród
 • Rumavit SomaStop
 • Rumavit Lactacja
 • Rumavit Zasuszenie
 • Rumavit Jałówka
 • Rumavit Bufor
 • Rumavit Bufor Amylo Plus
 • Rumavit Drożdźe
 • Rumavit Opas
 • Rumavit Sorbent
Linia PREMIKSÓW BMW 100:
 • BMW 100 Płodna
 • BMW 100 Odporna
 • BMW 100 Codzienna
 • BMW 100 Bufor
 • BMW 100 Drożdźe

ZASADY PROWADZENIA SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

 1. Sprzedaż premiowa skierowana jest do osób fizycznych i prawnych, prowadzących działalność gospodarczą i współpracujących z Firmą STW S.A na podstawie umowy dystrybucyjnej / bezpośredniej

 2. Nagrodą w sprzedaży premiowej jest możliwość uzyskania 1 worek / 20 kg premiksu– za 1 PLN netto za 1 szt./ worek do zamówienia min 600 kg i wielokrotność. Towar promocyjny wydany powinien być przy realizacji zamówienia

 3. Warunki sprzedaży premiowej: Sprzedaż premiowa trwa od 17 październik 2022 r. do 17 styczeń 2023 r.

 4. W okresie trwania sprzedaży premiowej , Uczestnik może realizować zakupy produktów nie korzystając z Promocji, o czym poinformuje Organizatora w momencie składania zamówienia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Sprzedaży Premiowej sprawować będzie Komisja w składzie: Marcin Pawłowski, Piotr Zaczek.

 2. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona Uczestnikom Sprzedaży Premiowej przez przedstawicieli STW S.A.

 3. Reklamacje dotyczące przebiegu Sprzedaży Premiowej mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie na piśmie – listem poleconym na adres:  STW S.A Repkowska 53, 08-300 Sokołów Podlaski nie później niż terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia Sprzedaży Premiowej. Nie złożenie reklamacji w podanym terminie oznacza zrzeczenie się przez Uczestnika wszelkich roszczeń.

 4. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja nadzorująca prawidłowy przebieg Promocji, w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji i niezwłocznie pismem poleconym poinformuje o swej decyzji Uczestnika zgłaszającego reklamację. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

 5. Dane osobowe Uczestników akcji będą przetwarzane przez Organizatora STW S.A w Warszawie 08-300 przy ul. Koszykowa 59 lok7, w celu prowadzenia akcji, jako informacje niezbędne do jej realizacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (UE) 2016/679 UE („RODO”). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w akcji. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji akcji oraz przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Organizator może przekazywać Twoje dane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Organizatora w związku z akcją. Uczestnik ma prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Organizatorem pod ww. adresem.